Info Služby a informácie pre užívateľa Sieť Cenník Referencie Control Panel Kontakt  
 Pripojenie pre firmy:
 
 • neobmedzené pripojenie do metropolitnej siete prostredníctvom zariadenia v 2,4 alebo 5 GHz, alebo prostredníctvom Ethernetu s rýchlosťami do 100 Mbps
 • pripojenie do Internetu rýchlosťou 4Mbit/s alebo vyššími rýchlosťami
 • možnosť pridelenia verejnej IP adresy
 • správa domény 2. úrovne
 • Neobmedzený počet e-mail schránok/aliasov s kapacitou 2GB, antivírus a anti-SPAM filter
 • www priestor s kapacitou 100Mb v tvare <niečo>.<vašadoména>.sk
 • možnosť doplnenia o databázy, pripadne aplikácie na mieru
 • Hot-Line, VPN, ....

 Pripojenie pre domácnosti:
 
 • neobmedzené pripojenie do metropolitnej siete prostredníctvom zariadenia v 2,4 alebo 5 GHz, alebo prostredníctvom Ethernetu s rýchlosťami do 100 Mbps
 • pripojenie do Internetu rýchlosťou minimálne 2Mbit/s s maximálnou agregáciou 1:20
 • 5 neverejných IP adries
 • 5 e-mail schránok, alebo aliasov s kapacitou 2GB v tvare <niečo>@bsnet.sk, antivírus a anti-SPAM filter
 • www priestor s kapacitou 50MB v tvare www.bsnet.sk/<niečo>
 
 Ostatné:
 
 • Nevyhovuje vám žiadny balík služieb? Kontakujte nás a my vám vytvoríme balík podla vašich predstáv.
 • Ak nám donesiete konkurenčnú ponuku s rovnakými službami a parametrami za nižšiu cenu ako je naša, budeme vám účtovať podla vami prinesenej ponuky.
 
 Zverejňovanie informácií v zmysle VP 01/2014:
 

Podnik je povinný zverejňovať informácie podľa §42 ods. 1 zákona 351/2013 - o elektronických lomunikáciách, v rozsahu podľa článku IV ods. 2 Všeobecného povolenia č.1/2014 - bod 2:

a, identifikačné údaje: zverejnené na www.gimex.sk/kontakt/

b, rozsah ponúkaných služieb: zverejnené na www.bsnet.sk/cenn.htm

c, štandardné zmluvné podmienky, vrátane minimálneho trvania zmluvy o poskytovaní verejných služieb a jej ukončenia a postupy súvisiace s prenosom čísel a iných identifikátorov: sú uverejnené vo Všeobecných podmienkach na poskytovanie elektronických komunikačných služieb www.bsnet.sk/vseobecne_podmienky_bsnet.pdf

d, štandardné ceny s informáciou o poskytovaných službách a všetkých cenových položkách služieb: Štandardné ceny upravuje Tarifa, zverejnená na www.bsnet.sk/cenn.htm. Podnik neposkytuje špeciálne tarify určené pre zdravotne postihnutých užívateľov alebo užívateľov s nízkymi príjmami a užívateľov s osobitnými sociálnymi potrebami.

e, reklamačný poriadok, vrátane podrobností o ponúkaných spôsoboch odškodnenie v prípade uznania reklamácie: Reklamačný poriadok je súčasťou Všeobecných podmienok. Spôsoby odškodnenia v prípade reklamácie sú dohadované individuálne podľa rozsahu reklamácie.

f, druhy ponúkaných servisných služieb: Podnik neponúka žiadne servisné služby

g, mechanizmy na urovnanie sporov vrátane tých mechanizmov, ktoré poskytuje podnik: Podnik poskytuje služby v najvyššej možnej kvalite. V prípade dlhodobých porúch poskytujeme zľavu na cene služby, Vadné zariadenia vymieňame v počas záručnej doby bezplatne. V prípade nespokojnosti je potrebné postupovať podľa Reklamačného poriadku.

h, informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania: Podnik informuje o zmenách v poskytovaných službách na webovej stránke www.bsnet.sk/index.php, zasielaním e-mailu, prípadne v priloženej textovej informácii spolu s faktúrou. Termíny sú v súlade so Všeobecnými podmienkami na poskytovania služby.

i, informácie o postupoch uplatňovaných podnikom, zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako tieto by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb: Podnik prevádzkuje monitorovací systém na kontrolu dostupnosti a kapacity jednotlivých častí siete. V prípade dosiahnutia maximálnej kapacity sieťových pripojení sú prístupové body a trasy upravované na vyššiu kapacitu.

j, informácie pre účastníkov so zdravotným postihnutím o podrobnostiach produktov a služieb, ktoré sú im určené: Podnik neposkytuje špeciálne produkty užívateľom so zdravotným postihnutím

k, informácie pre koncových užívateľov o kvalite svojich služieb a o opatreniach prijatých na zabezpečenie rovnocenného prístupu k službám pre koncových užívateľov so zdravotným postihnutím: Každý zákazník má rovnaký prístup ku službám na základe objednanej tarify.

ČLÁNOK IV, bod 2, odst. 5: Podnik poskytujúci verejnú sieť alebo verejnú službu v prípade prístupu k sieti internet je povinný zverejňovať informácie v súlade s prílohou č. 2. tohto povolenia: Maximálna prenosová rýchlosť je daná podľa zvolenej Tarify. Mesačný dátový limit nie je uplatňovaný

ČLÁNOK IV, bod 2, odst. 7: a, informácie o primeraných a nediskriminačných postupoch podniku v prípade neplatenia faktúr, ktoré umožnia, aby po náležitom a včasnom upozornení mohlo dôjsť k prerušeniu alebo odpojeniu účastníka, okrem podvodu, trvalého oneskorenia platenia alebo neplatenia: Podnik po uplynutí splatnosti vystavenej faktúry upozorní užívateľa služby mailom alebo telefonicky. Spolu s nasledujúcou faktúrou je zasielaná písomná upomieka. V prípade neuhradenia 2 za sebou nasledujúcich faktúr dôjde k prerušeniu poskytovania služieb až do času uhradenia v plnej výške
 Download
 
viac ...